Danh sách các Giám mục đương nhiệm các Giáo phận tại Việt Nam

Thứ sáu - 07/10/2016 03:55 1.055 0

Danh sách các Giám mục đương nhiệm các Giáo phận tại Việt Nam

Danh sách các Giám mục đương nhiệm các Giáo phận tại Việt Nam
Danh sách các Giám mục đương nhiệm các Giáo phận tại Việt Nam GIÁM MỤC ĐƯƠNG NHIỆM CÁC GIÁO PHẬN VIỆT NAM (cập nhật tới 07.10.2016)

HDGMVN_2015.jpg

I. GIÁO TỈNH HÀ NỘI

1. Tổng giáo phận Hà Nội


DCPheroNguyenVanNhon-1.jpg DCPheroNguyenVanNhon-2.jpg
Hồng Y Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

• Sinh: 1/4/1938

• Quê quán: Đà Lạt

• Thụ phong Linh Mục: 21/12/1967

• Giám mục Phó Đà Lạt: 11/10/1991

• Giám mục Chính toà Đà Lạt: 23/3/1994

• Tổng Giám mục phó Hà Nội: 22/4/2010

• Tổng Giám mục Hà Nội: 13/5/2010

• Vinh thăng Hồng Y: 4/1/2015

• Khẩu hiệu Giám mục:  "Người phải lớn lên"

DCLorensoChuVanMinh-1.jpg DCLorensoChuVanMinh-2.jpg

Giám mục Phụ tá Lôrensô Chu Văn Minh

• Sinh: 27/12/1943

• Quê quán: Nam Định

• Thụ phong Linh Mục: 10/6/1994

• Giám mục Phụ tá Hà Nội: 15/10/2008 

• Khẩu hiệu Giám mục: "Phục vụ trong Đức Ái"


2. Giáo phận Bắc Ninh


DCCosmaHoangVanDat-1.jpg DCCosmaHoangVanDat-2.jpg

Giám mục Chính toà Cosma Hoàng Văn Đạt

• Sinh: 20/7/1947


• Quê quán: Hà Nội

 
Thụ phong Linh Mục: 5/6/1976

• Giám mục Chính toà Bắc Ninh: 4/8/2008


• Khẩu hiệu Giám mục: “Tình thương và sự sống”


3. Giáo phận Bùi Chu

DCTomaVuDinhHieu-1.jpg DCTomaVuDinhHieu-2.jpg

Giám mục Chính toà Tôma Vũ Đình Hiệu 

• Sinh: 30/10/1954

• Quê quán: Nam Định

• Thụ phong Linh Mục: 25/1/1999

• Giám mục Phụ tá Xuân Lộc: 25/7/2009

• Giám mục phó Bùi Chu: 24/12/2012

• Giám mục Chính toà Bùi Chu: 17/8/2013

• Khẩu hiệu Giám mục: “Ngài yêu họ đến cùng” 

4. Giáo phận Hải Phòng

DCGiuseVuVanThien-1.jpg DCGiuseVuVanThien-2.jpg

Giám mục Chính toà Giuse Vũ Văn Thiên 

• Sinh: 26/10/1960

• Quê quán: Hải Dương

• Thụ phong Linh Mục: 24/1/1988

• Giám mục Chính toà Hải Phòng: 26/11/2002

Khẩu hiệu Giám mục: "Phục vụ trong niềm vui và hy vọng"  


5. Giáo phận Hưng Hoá


DCGioanVuTat-1.jpg DCGioanVuTat-2.jpg

Giám mục Chính toà Gioan Maria Vũ Tất 

• Sinh: 10/3/1944

• Quê quán: Hà Sơn Bình (nay thuộc Hà Nội)

• Thụ phong Linh Mục: 1/4/1987

• Giám mục Phụ tá Hưng Hoá: 29/3/2010

• Giám mục Chính toà Hưng Hoá: 1/3/2011 

• Khẩu hiệu Giám mục: “Sự thật trong yêu thương”


 DCAnphongsoNguyenHuuLong-1.jpg DCAnphongsoNguyenHuuLong-2.jpg

Giám mục Phụ tá Anphongsô Nguyễn Hữu Long 

• Sinh: 5/1/1953

• Quê quán: Hà Nội

• Thụ phong Linh Mục: 29/12/1990

• Giám mục Phụ tá Hưng Hoá: 15/6/2013

• Khẩu hiệu Giám mục: “Mang vào mình mùi chiên” 

6. Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng

DCGiuseChauNgocTri-1.jpg DCGiuseChauNgocTri-2.jpg

Giám mục Chính toà Giuse Châu Ngọc Tri

• Sinh: 12/9/1956

• Quê quán: Quảng Nam

• Thụ phong Linh Mục: 21/11/1989

• Giám mục Chính toà Đà Nẵng: 13/5/2006

• Giám mục Chính toà Lạng Sơn - Cao Bằng: 12/3/2016

• Khẩu hiệu Giám mục: “Trời mới đất mới”

7. Giáo phận Phát Diệm


DCGiuseNguyenNang-1.jpg DCGiuseNguyenNang-2.jpg
Giám mục Chính toà Giuse Nguyễn Năng

• Sinh: 24/11/1953

• Quê quán: Ninh Bình

• Thụ phong Linh Mục: 6/6/1990

• Giám mục Chính toà Phát Diệm: 25/7/2009

• Khẩu hiệu Giám mục: “Hiệp thông và phục vụ”  

8. Giáo phận Thái Bình

DCPhereNguyenVanDe-1.jpg DCPhereNguyenVanDe-2.jpg

Giám mục Chính toà Phêrô Nguyễn Văn Đệ

• Sinh: 15/1/1946

Quê quán: Quảng Trị

• Thụ phong Linh Mục: 17/12/1973

 • Giám mục Phụ tá Bùi Chu: 29/11/2005

• Giám mục Chính toà Thái Bình: 25/7/2009 

Khẩu hiệu Giám mục: “Hãy cho tôi các linh hồn”    

9. Giáo phận Thanh Hoá

DCGiuseNguyenChiLinh-1.jpg DCGiuseNguyenChiLinh-2.gif

Giám mục Chính toà Giuse Nguyễn Chí Linh       

• Sinh: 22/11/1949

• Quê quán: Thanh Hoá

• Thụ phong Linh Mục: 20/12/1992

• Giám mục Chính toà Thanh Hoá: 12/6/2004

• Khẩu hiệu Giám mục: “Xin cho họ nên một”

10. Giáo phận Vinh

DCPhaoloNguyenThaiHop-1.jpg DCPhaoloNguyenThaiHop-2.jpg

Giám mục Chính toà Phaolô Nguyễn Thái Hợp

• Sinh: 2/2/1945

• Quê quán: Nghệ An

• Thụ phong Linh Mục: 8/8/1972

• Giám mục Chính toà Vinh: 13/5/2010   

• Khẩu hiệu Giám mục: "Sự Thật và Tình Yêu"

DCPheroNguyenVanVien-1.jpg DCPheroNguyenVanVien-2.jpg
Giám mục Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên  

• Sinh: 8/1/1965

• Quê quán: Quảng Bình

• Thụ phong Linh Mục: 3/10/1999

• Giám mục Phụ tá Vinh: 15/6/2013

• Khẩu hiệu Giám mục:  “Thầy ban cho anh em bình an của Thầy”


II. GIÁO TỈNH HUẾ

1. Tổng giáo phận Huế

DCPhanxicoXavieLeVanHong-1.jpg DCPhanxicoXavieLeVanHong-2.jpg

Tổng Giám mục Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng

• Sinh: 30/6/1940

• Quê quán: Quảng Trị

• Thụ phong Linh Mục: 21/12/1969

• Giám mục Phụ tá Huế: 19/2/2005

• Tổng Giám mục Huế: 18/8/2012

• Khẩu hiệu Giám mục: “Như một người phục vụ”

2. Giáo phận Buôn Mê Thuột

DCVinhsonNguyenVanBan-1.jpg DCVinhsonNguyenVanBan-2.jpg

Giám mục Chính toà Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản

• Sinh: 25/11/1956

• Quê quán: Phú Yên

• Thụ phong Linh Mục: 16/9/1993

• Giám mục Chính toà Ban Mê Thuột: 21/2/2009

• Khẩu hiệu Giám mục: “Hãy bước theo thần khí”

3 Giáo phận Đà Nẵng

DCGiuseDangDucNgan-1.jpg DCGiuseDangDucNgan-2.jpg

Giám mục Chính toà Giuse Đặng Đức Ngân   

• Sinh: 16/6/1957

• Quê quán: Hà Nội

• Thụ phong Linh Mục: 8/12/1987

• Giám mục Chính toà Lạng Sơn – Cao Bằng: 12/10/2007

• Giám mục Chính toà Đà Nẵng: 12/3/2016

• Khẩu hiệu Giám mục: “Đến với muôn dân”  

4. Giáo phận Kon Tum

DCAloisioNguyenHungVi-1.jpg DCAloisioNguyenHungVi-2.jpg

Giám mục Chính toà  Aloisiô Nguyễn Hùng Vị   

• Sinh: 15/08/1952

• Quê quán:  Hà Nội

• Thụ phong Linh Mục: 07/04/1990

• Giám mục Chính toà Kon Tum: 07/10/2015

• Khẩu hiệu Giám mục: “Lòng mến trong Sự thật”

5. Giáo phận Nha Trang

DCGiuseVoDucMinh-1.jpg DCGiuseVoDucMinh-2.jpg
Giám mục Chính toà Giuse Võ Đức Minh

• Sinh: 10/9/1944

• Quê quán: Quảng Bình

• Thụ phong Linh Mục: 24/4/1971

• Giám mục Phó Nha Trang: 8/11/2005

• Giám mục Chính toà Nha Trang: 4/12/2009

• Khẩu hiệu Giám mục: “Ngài đã yêu thương họ đến cùng”
 

6. Giáo phận Qui Nhơn

DCMattheuNguyenVanKhoi-1.jpg DCMattheuNguyenVanKhoi-2.jpg

Giám mục Chính toà Mátthêu Nguyễn Văn Khôi

• Sinh: 13/10/1951

• Quê quán: Bình Định

• Thụ phong Linh Mục: 10/5/1989

• Giám mục Phó Qui Nhơn: 31/12/2009

• Giám mục Chính toà Qui Nhơn: 30/6/2012

• Khẩu hiệu Giám mục: “Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi”  


III. GIÁO TỈNH SÀI GÒN

1. Tổng giáo phận Sài Gòn

DCPhaoloBuiVanDoc-1.jpg DCPhaoloBuiVanDoc-2.jpg
Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

• Sinh: 11/11/1944

• Quê quán: Đà Lạt

• Thụ phong Linh Mục: 17/12/1970

• Giám mục Chính toà Mỹ Tho: 27/3/1999

• Tổng Giám mục Phó Sài Gòn: 28/9/2013

• Tổng Giám mục Sài Gòn: 22/3/2014

• Khẩu hiệu Giám mục: “Chúa là nguồn vui của con”  

2. Giáo phận Bà Rịa

DCTomaNguyenVanTram-1.jpg DCTomaNguyenVanTram-2.jpg

Giám mục Chính toà Tôma Nguyễn Văn Trâm  

• Sinh: 9/1/1942

• Quê quán: Bình Tuy (nay Ninh Thuận / Bình Thuận)

• Thụ phong Linh Mục: 1/5/1969

• Giám mục Phụ tá Xuân Lộc: 6/3/1992

• Giám mục Chính toà Bà Rịa: 22/11/2005

• Khẩu hiệu Giám mục: “Hiền lành và khiêm nhượng”


DCEmmanuelNguyenHongSon-1.jpg DCEmmanuelNguyenHongSon-2.jpg

Giám mục Phó Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn

• Sinh: 02/01/1952

• Quê quán: Đồng Nai

• Thụ phong Linh Mục: 31/12/1980

• Giám mục Phó Bà Rịa: 27/11/2015

• Khẩu hiệu Giám mục: “Vâng nghe Thánh Thần”

3. Giáo phận Cần Thơ

DCStephanoTriBuuThien-1.jpg DCStephanoTriBuuThien-2.jpg

Giám mục Chính toà Stêphanô Tri Bửu Thiên

• Sinh: 15/2/1950

• Quê quán: Sóc Trăng

• Thụ phong Linh Mục: 22/7/1987

• Giám mục Phó Cần Thơ: 26/11/2002

• Giám mục Chính toà Cần Thơ: 17/10/2010

• Khẩu hiệu Giám mục: “Đến với muôn dân” 

4. Giáo phận Đà Lạt


DCAntonVuHuyChuong-1.jpg DCAntonVuHuyChuong-2.jpg
Giám mục Chính toà Antôn Vũ Huy Chương

• Sinh: 14/9/1944

• Quê quán: Hà Tây (nay Hà Nội)

• Thụ phong Linh Mục: 18/12/1971

• Giám mục Chính toà Hưng Hoá: 5/8/2003

• Giám mục Chính toà Đà Lạt: 1/3/2011

• Khẩu hiệu Giám mục: “Xin vâng”

5. Giáo phận Long Xuyên

DCGiuseTranXuanTieu-1.jpg DCGiuseTranXuanTieu-2.jpg

Giám mục Chính toà Giuse Trần Xuân Tiếu

• Sinh: 2/8/1945

• Quê quán: Nam Định

• Thụ phong Linh Mục: 10/8/1974

• Giám mục Phó Long Xuyên: 3/6/1999

• Giám mục Chính toà Long Xuyên: 2/10/2003

• Khẩu hiệu Giám mục: “Để tất cả nên một”


DCGiuseTranVanToan-1.jpg DCGiuseTranVanToan-2.jpg

Giám mục Phụ tá Giuse Trần Văn Toản

• Sinh: 7/4/1955

• Quê quán: Đà Nẵng (gốc Thái Bình)

• Thụ phong Linh Mục: 16/1/1992

• Giám mục Phụ tá Long Xuyên: 5/4/2014

• Khẩu hiệu Giám mục: “Vinh dự của tôi là thập giá Đức Giêsu Kitô”

6. Giáo phận Mỹ Tho

DCPheroNguyenVanDe-1.jpg DCPheroNguyenVanDe-2.jpg

Giám mục Chính toà Phêrô Nguyễn Văn Khảm

• Sinh: 2/10/1952

• Quê quán: Hà Nội

• Thụ phong Linh Mục: 30/8/1980

• Giám mục Phụ tá Sài Gòn: 15/10/2008

• Giám mục Chính toà Mỹ Tho: 26/7/2014

• Khẩu hiệu Giám mục: “Hãy theo thầy”

7. Giáo phận Phan Thiết

DCGiuseVuDuyThong-1.jpg DCGiuseVuDuyThong-2.jpg

Giám mục Chính toà Giuse Vũ Duy Thống

• Sinh: 1952

• Quê quán: Thái Bình

• Thụ phong Linh Mục: 1985

• Giám mục Phụ tá Sài Gòn: 4/7/2001

• Giám mục Chính toà Phan Thiết: 25/7/2009

• Khẩu hiệu Giám mục:  “Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi” 
 

8. Giáo phận Phú Cường

DCGiuseNguyenTanTuoc-1.jpg DCGiuseNguyenTanTuoc-2.png

Giám mục Chính toà Giuse Nguyễn Tấn Tước

• Sinh: 22/9/1958

• Quê quán: Bình Dương

• Thụ phong Linh Mục: 4/4/1991

• Giám mục Phó Phú Cường: 14/3/2011

• Giám mục Chính toà Phú Cường: 30/6/2012

• Khẩu hiệu Giám mục: “Người phải lớn lên”


9. Giáo phận Vĩnh Long

DCPheroHuynhVanHai-1.jpg DCPheroHuynhVanHai-2.jpg
Giám mục Chánh tòa: Phêrô Huỳnh Văn Hai

• Sinh: 18/08/1954

• Quê quán: Bến Tre

• Thụ phong Linh Mục: 31/08/1994

• Giám mục Chính toà Vĩnh Long: 07/10/2015

Khẩu hiệu Giám mục: “Hãy ra khơi và thả lưới”  

10. Giáo phận Xuân Lộc


DCGiuseDinhDucDao-1.jpg DCGiuseDinhDucDao-2.png
Giám mục Chánh tòa: Giuse Đinh Đức Đạo

• Sinh: 2/3/1945

• Quê quán: Nam Định

• Thụ phong Linh Mục: 27/3/1971

• Giám mục Phụ tá Xuân Lộc: 28/2/2013

• Giám mục Phó Xuân Lộc: 04/06/2015

• Giám mục Chính toà Xuân Lộc : 07/05/2016

• Khẩu hiệu Giám mục: “Này là mình Thầy”

 

 Phêrô Lê Tiến Đạt

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây