Sống Đạo

3 điều kiện cần để được rước lễ

1/ Sạch tội trọng, (Chúa không ở chung với tội lỗi). 2/ Có ý ngay lành (rước lễ vì mến Chúa, để linh hồn được sống) 3/ Giữ chay một giờ trước khi rước lễ (được uống nước lã, uống thuốc khi cần, ngoài ra không ăn uống thứ gì khác, trừ các bệnh nhân […]