Sống Đạo

Lịch Công Giáo Tháng 02 – 2018

Ý chung: Cầu cho biết nói không với tham nhũng : Xin cho những người quyền lực về kinh tế ,chính trị hoặc thiêng liêng ,biết nói không với tham nhũng. 1/02 X Thứ năm đầu tháng. 1V 2,1-4.10-12; Mc 6,7-13. 16/12 02 Tr Thứ Sáu. DÂNG CHÚA TRONG ĐỀN THỜ. ( Lể Nến). Lễ […]