Nghi thức Tẩm Liệm và Thánh Lễ Cầu nguyện cho Cha Cố Phêrô Nguyễn Văn Vàng
Giáo Hội Việt Nam

Nghi thức Tẩ m Liệ m và Thánh Lễ Cầu nguyện cho Cha Cố Phêrô Nguyễn Văn Vàng

Sáng Chúa Nhật 1-7-2018.- Quý cha trong hạt Túc Trưng cùng quý Linh tông, huyết tộc của cha cố Phêrô đã tề tựu về giáo xứ Thánh Mẫu tham dự nghi thức tẩm liệ m và dâng lễ cầu nguyện cho cha cố. Cha quản hạt Túc Trưng chủ sự nghi thức Tẩm Liệm và chủ […]