Thánh cả Giuse là vị thánh rất đặc biệt
Sống Đạo

Thánh cả Giuse là vị thánh rất đặc biệt

Thánh cả Giuse được sống bên cạnh Chúa Giêsu, Con của Thiên Chúa; được sống bên cạnh Đức Maria  Maria, Mẹ của Con Đức Chúa Trời, trong gia đình thánh thất, là thiên đàng trên trần gian nầy. Thánh cả Giuse được chết trong tay Hai Đấng cao trọng nầy, là Con của Thiên Chúa và […]