Giáo Hội Việt Nam

Thông tin mới về ᴠụ áɴ Linh mục Giuse Trần Ngọc Thanh ʙị sáᴛ ʜạɪ

ɴʜóᴍ ʟᴜậᴛ sư ᴄó ʜàɴʜ ᴛʀìɴʜ 𝟹 ɴɢàʏ ᴛừ sàɪ ɢòɴ ʟêɴ ᴋᴏɴ ᴛᴜᴍ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠụ ʟɪɴʜ ᴍụᴄ ɢɪᴜsᴇ ᴛʀầɴ ɴɢọᴄ ᴛʜᴀɴʜ ʙị sáᴛ ʜạɪ.

ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ᴋᴏɴ ᴛᴜᴍ ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ ᴄấᴘ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ đăɴɢ ᴋý ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴛố ᴛụɴɢ ᴄʜᴏ ʟᴜậᴛ sư ᴛʀịɴʜ ᴠĩɴʜ ᴘʜúᴄ, ʟᴜậᴛ sư ɴɢᴜʏễɴ ᴠăɴ ᴍɪếɴɢ ᴠà ʟᴜậᴛ sư Đặɴɢ Đìɴʜ ᴍạɴʜ ʟàᴍ ʟᴜậᴛ sư ʙảᴏ ᴠệ ǫᴜʏềɴ ᴠà ʟợɪ íᴄʜ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ʙị ʜạɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ áɴ ɢɪếᴛ ɴɢườɪ, ʙướᴄ đầᴜ ᴄáᴄ ʟᴜậᴛ sư ɴắᴍ ʙắᴛ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠề ᴛɪếɴ ᴛʀìɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠụ áɴ…

ᴛạɪ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ᴠụ áɴ ʟà ɴʜà ɴɢᴜʏệɴ ɢɪáᴏ ʜọ xã sᴀ ʟᴏᴏɴɢ (ʜᴜʏệɴ ɴɢọᴄ ʜồɪ, ᴛỉɴʜ ᴋᴏɴ ᴛᴜᴍ), ᴄáᴄ ʟᴜậᴛ sư ʜỏɪ ᴄʜᴜʏệɴ, ɢʜɪ ᴄʜéᴘ, ᴄʜụᴘ ảɴʜ, ǫᴜᴀʏ ᴘʜɪᴍ, ᴛʜᴜ ᴛʜậᴘ ɴʜɪềᴜ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ sɪɴʜ độɴɢ ᴛừ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴄó ᴍặᴛ ᴛạɪ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ᴠàᴏ ᴛʜờɪ đɪểᴍ xảʏ ʀᴀ áɴ ᴍạɴɢ ɴɢàʏ 𝟸𝟿/𝟶𝟷/𝟸𝟶𝟸𝟸. ɴʜɪềᴜ ɢɪáᴏ ᴅâɴ ʟà ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴛộᴄ sê Đăɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ʟúᴄ xếᴘ ʜàɴɢ xưɴɢ ᴛộɪ đã ᴛậɴ ᴍắᴛ ɴʜìɴ ᴛʜấʏ ʜᴜɴɢ ᴛʜủ ʀúᴛ ᴅᴀᴏ ʙảɴ ʟớɴ ᴄʜéᴍ ɴʜɪềᴜ ɴʜáᴛ ᴠàᴏ đầᴜ ᴠà ᴄổ ɴạɴ ɴʜâɴ. ʙêɴ ᴠáᴄʜ ᴠáɴ ᴛòᴀ ɢɪảɪ ᴛộɪ ᴍà ʟɪɴʜ ᴍụᴄ ɢɪᴜsᴇ ᴛʀầɴ ɴɢọᴄ ᴛʜᴀɴʜ ɴɢồɪ ᴄòɴ ʜằɴ ʟêɴ ᴅấᴜ ᴛᴀʏ ᴅíɴʜ ᴍáᴜ ʙáᴍ ᴠàᴏ…

ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ᴛʜăᴍ ᴛᴜ xá ᴅòɴɢ Đᴀ ᴍɪɴʜ ᴛạɪ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴋᴏɴ ᴛᴜᴍ, ɴơɪ ǫᴜàɴ ʟɪɴʜ ᴄữᴜ ᴠà ᴄử ʜàɴʜ ᴛʜáɴʜ ʟễ đưᴀ ᴄʜâɴ ʟɪɴʜ ᴍụᴄ ɢɪᴜsᴇ ᴛʀầɴ ɴɢọᴄ ᴛʜᴀɴʜ ᴠề ɴơɪ ᴀɴ ɴɢʜỉ ᴄᴜốɪ ᴄùɴɢ ᴛạɪ ɴɢʜĩᴀ ᴛʀᴀɴɢ Đềɴ ᴛʜáɴʜ ᴍᴀʀᴛɪɴ ᴛʜᴜộᴄ ᴛỉɴʜ ᴅòɴɢ Đᴀ ᴍɪɴʜ ᴛạɪ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ʙɪêɴ ʜòᴀ… ɢặᴘ ᴄʜᴀ ʙề ᴛʀêɴ ᴠà ɴʜɪềᴜ ᴄʜᴀ, ɴʜɪềᴜ ᴛʜầʏ ở ᴛᴜ xá, ᴀɪ ᴄũɴɢ ᴛɪếᴄ ᴛʜươɴɢ ᴠà ɴʜắᴄ đếɴ ᴋỷ ɴɪệᴍ đẹᴘ, ᴛʀàɴ đầʏ ᴛìɴʜ ᴀɴʜ ᴇᴍ ᴠớɪ ᴄʜᴀ ɢɪᴜsᴇ ᴛʀầɴ ɴɢọᴄ ᴛʜᴀɴʜ.

ɴʜóᴍ ʟᴜậᴛ sư ᴄùɴɢ ᴍộᴛ số ʟɪɴʜ ᴍụᴄ ᴅòɴɢ Đᴀ ᴍɪɴʜ ᴠà ɢɪáᴏ ᴘʜậɴ đã ᴄó ʙᴜổɪ đếɴ ᴛʜăᴍ ᴠà ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠớɪ ᴛòᴀ ɢɪáᴍ ᴍụᴄ ᴋᴏɴ ᴛᴜᴍ, đượᴄ Đứᴄ ᴄʜᴀ ɢɪáᴍ ᴍụᴄ ᴛɪếᴘ ᴄʜᴜʏệɴ ᴠà độɴɢ ᴠɪêɴ ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ, ɴɢàɪ ᴍᴏɴɢ ᴍᴜốɴ ᴠụ áɴ đượᴄ xử ʟý đúɴɢ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ.

Đượᴄ ʙɪếᴛ ᴛʀướᴄ đó ᴠàᴏ ɴɢàʏ 𝟽/𝟸 ɢɪáᴍ ᴍụᴄ ɢɪáᴏ ᴘʜậɴ ᴋᴏɴ ᴛᴜᴍ ᴄùɴɢ ɴʜɪềᴜ ʟɪɴʜ ᴍụᴄ đếɴ ᴛậɴ ɢɪáᴏ ʜọ sᴀ ʟᴏᴏɴɢ để ᴛìᴍ ʜɪểᴜ ᴠà ᴛʜăᴍ ʜỏɪ ɢɪáᴏ ᴅâɴ. ᴛʀᴏɴɢ ʙᴜổɪ sáɴɢ ɴɢàʏ 𝟿/𝟸 ᴋʜɪ ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ᴛớɪ, ᴛʜấʏ ᴄó ɴʜɪềᴜ đᴏàɴ ɢồᴍ ᴄáᴄ ʟɪɴʜ ᴍụᴄ ở ɴʜɪềᴜ ɢɪáᴏ xứ, ᴄáᴄ sᴏᴇᴜʀs ở ɴʜɪềᴜ ᴅòɴɢ ᴛᴜ đếɴ ᴛʜăᴍ ɴʜà ɴɢᴜʏệɴ, ᴛʜăᴍ ʜỏɪ ɢɪáᴏ ᴅâɴ ᴠà ᴄầᴜ ɴɢᴜʏệɴ ᴄʜᴏ ʟɪɴʜ ᴍụᴄ ɢɪᴜsᴇ ᴛʀầɴ ɴɢọᴄ ᴛʜᴀɴʜ.

ᴠụ áɴ ʟɪɴʜ ᴍụᴄ ɢɪᴜsᴇ ᴛʀầɴ ɴɢọᴄ ᴛʜᴀɴʜ ʙị sáᴛ ʜạɪ ʟà ᴠụ áɴ ʜìɴʜ sự đặᴄ ʙɪệᴛ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ, ʀấᴛ ᴄầɴ đượᴄ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ đầʏ đủ, ᴋʜôɴɢ ᴄʜỉ ɴʜằᴍ ɢóᴘ ᴘʜầɴ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ᴠụ áɴ đúɴɢ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ᴍà ᴄòɴ “ɢɪảɪ độᴄ” ᴍộᴛ số ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴋʜôɴɢ đúɴɢ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ, ᴠɪệᴄ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄʜíɴʜ xáᴄ ʟà ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴄủᴀ ʟᴜậᴛ sư, ɢɪúᴘ ᴋʜắᴄ ᴘʜụᴄ ᴋʜᴏảɴɢ ᴛʀốɴɢ ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜôɴɢ, đáᴘ ứɴɢ ᴍᴏɴɢ đợɪ ᴄủᴀ đồɴɢ ʙàᴏ ᴄôɴɢ ɢɪáᴏ ᴠà ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ đếɴ ᴠụ áɴ.

ɴʜÓᴍ ʟᴜẬᴛ sƯ.
ɴɢᴜồɴ: ᴛɪɴ ᴍừɴɢ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ɴɢʜèᴏ